Informacja RODO

Ochrona danych osobowych

Szanowni Czytelnicy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Biblioteka informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach z siedzibą przy ul. ks. A. Janusza 21
e-mail: biblioteka@zebrzydowice.pll
tel. 3204692020

2 .Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach jest Pani Iwona Cupek, kontakt: e-mail : biblioteka@zebrzydowice.pl 

3 .Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu świadczenia usług bibliotecznych, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, wcelach statystycznych oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów bibliotecznych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług biblioteki.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane.

– dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony,

– dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu

przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia,

– dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu.

10. Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.