Konkurs pt. „Piękna Nasza Polska cała”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Pt. „Piękna Nasza Polska cała”
na 100-lecie niepodległości 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce

 1. Organizatorzy

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz  z Filiami Bibliotecznymi w Kończycach Małych i Kaczycach

I Organizatorzy
Ks. .A. Janusza 21 43-410 Zebrzydowice, Tel. 324692020, www.gbpzebrzydowice.pl

II Uczestnicy

Mieszkańcy Gminy Zebrzydowice

III. Cel konkursu

 1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród mieszkańców Gminy Zebrzydowice
 2. Prezentacja twórczości fotograficznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice
 3. Rozwijanie twórczej wyobraźni wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 4. Uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 IV Zasady ogólne

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

 1. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 2. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora)
 3. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu Facebook oraz w biuletynie „Wiadomości znad Piotrówki”.

V Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 3 fotografie o formacie 15cmx21cm.       4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 5. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w bibliotece

VI  Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście do dnia 30. 09. 2018 r.. Prace przyjmowane będą w Bibliotece w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 21 w godzinach pracy Biblioteki.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki oraz na jej profilu Facebook.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki . W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach z siedzibą przy ul. ks. A. Janusza 21, tel. 324692020, email: bibliotekazebrz@wp.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: bibliotekazebrz@wp.pl, tel. 324692020
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust 1 pkt. a) pkt.  c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celach statystycznych biblioteki i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W zakresie danych kontaktowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, osoba która wyraziła zgodę ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów do jakich są przetwarzane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
Tel. 324692020

Jedna myśl nt. „Konkurs pt. „Piękna Nasza Polska cała”

Możliwość komentowania jest wyłączona.